Tırablusgarp Cephesi Hatıraları

T rablusgarp Cephesi Hat ralar T rablus T rablusgarp Garp T rablusu kelimeyi okundu u gibi yazma taraftar y z Osmanl tarih edebiyat nda bug nk Libya topraklar n n ad d r T rablusgarp de b y k T rk denizcisi Turgut Reis taraf

 • Title: Tırablusgarp Cephesi Hatıraları
 • Author: Yusuf Gedikli
 • ISBN: 9786055539580
 • Page: 479
 • Format: Paperback
 • T rablus, T rablusgarp, Garp T rablusu kelimeyi okundu u gibi yazma taraftar y z Osmanl tarih edebiyat nda bug nk Libya topraklar n n ad d r T rablusgarp 1551 de b y k T rk denizcisi Turgut Reis taraf ndan fethedilmi ve Osmanl topraklar na kat lm t r T rbesi T rablusgarp tad r B lge uzun s re Karamanl ad n ta yan bir T rk s lalesince y netilmi tir.1911 de taT rablus, T rablusgarp, Garp T rablusu kelimeyi okundu u gibi yazma taraftar y z Osmanl tarih edebiyat nda bug nk Libya topraklar n n ad d r T rablusgarp 1551 de b y k T rk denizcisi Turgut Reis taraf ndan fethedilmi ve Osmanl topraklar na kat lm t r T rbesi T rablusgarp tad r B lge uzun s re Karamanl ad n ta yan bir T rk s lalesince y netilmi tir.1911 de talyanlar n taarruzu zerine ba layan sava a Osmanl devleti hi bir m dahalede bulunamam , gizli yollardan b lgeye giden T rk subaylar yerli halk rg tleyerek talyanlara k k s kt rm lerdir T rk subaylar Balkan sava n n kmas yla T rablusgarp tan ayr lmak zorunda kalm , 1912 de yap lan U i anla mas yla b lge talyanlara terk edilmi tir B ylece Osmanl Afrika daki son topra n kaybetmi tir.Birinci D nya sava nda b lgeye tekrar g nderilen T rk subaylar yerli halk yeniden te kilatlam lar, talyanlara b y k zarar ve zaiyat verdirmi lerdir 30 Ekim 1918 deki Mondros m tarekesinden sonra da direni lerini s rd ren T rkler ve yerli halk, ancak padi ah n nc teslim olun ferman ndan sonra direni e son vermi ve 26 Mart 1919 da Frans zlar vas tas yla talyanlara teslim olmu lard r.Bu eserde 1911 1919 aras n anlatan 4 hat raya ve Kaddafi ye ait bir makaleye yer verilmi tir Son Kuzey Afrika ve Libya olaylar eseri daha da ilgin k ld ndan eser ilgiyle okunacak bir yak n tarih al mas d r

  • [PDF] ↠ Free Download ↠ Tırablusgarp Cephesi Hatıraları : by Yusuf Gedikli ↠
   479 Yusuf Gedikli
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ↠ Tırablusgarp Cephesi Hatıraları : by Yusuf Gedikli ↠
   Posted by:Yusuf Gedikli
   Published :2019-02-19T01:31:17+00:00

  1 thought on “Tırablusgarp Cephesi Hatıraları”

  1. Çok enteresan anılar derlenmiş. Tarihimizde Trablusgarp Savaşı olarak bildiğimiz savaşın devamında da 1. Dünya harbinde aynı cephede yine savaşıldığını öğrenmek şaşırtıcıydı. Bu değerli anıları okumak çok iyi oldu.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *